Gå till innehåll

Björka Vissberga lertag naturreservat

Här upplever du fågellivet på nära håll från flera olika fågeltorn, som du hittar längs stigen runt det gamla lertaget.

Björka Vissberga lertag är ett cirka 30 hektar stort naturreservat som Kumla kommun förvaltar. Naturreservatet är ett Natura 2000 område, vilket betyder att det är värdefullt ur ett EU-perspektiv och det klassas därför som ett område med särskilda skydds- eller bevarandevärden.

Under senare delen av 1800-talet utdikades och torrlades området kring Björka lertag, precis som större delen av de våtmarker och sjöar som fanns på Närkeslätten. Man gjorde det för att utöka den odlingsbara åkermarken. Området blev fuktiga slåtter- och betesmarker som senare dränerades och odlades upp. En mindre önskad effekt var att man förstörde livsmiljön för många djur- och växtarter och den biologiska mångfalden i området reducerades.

Under 1969 började området användas som lertäkt för tegeltillverkning. Vissa delar av den utbrutna marken fylldes igen med schaktmassor, medan andra delar lämnades öppna för fri utveckling och började växa igen. Med tiden utvecklades här ett rikt fågelliv med ett flertal häckande andfåglar och många rastande våtmarksfåglar under vårar och höstar.

I början av 1990-talet påbörjades ett samarbetsprojekt mellan Kumla kommun, Naturskyddsföreningen i Kumla, Hopajola samt Närkes Ornitologiska Förening som alla ville skydda och utveckla området. 1997 bildades Björka lertag som ett kommunalt naturreservat och 2012 utvidgades området med Vissberga lertag.

Det finns två fågeltorn i reservatet, det södra som byggdes 1998 och det norra som byggdes 2006.

Björka Vissberga lertag är ett väldigt fågelrikt område. I de öppna vattenytorna finns många andarter såsom gräsand, knipa, kricka och dessutom sothöna och rörhöna. Vadare såsom tofsvipa, enkelbeckasin och skogssnäppa finns i de grunda klarvattnen. Inifrån bladvassarna hörs vattenrall, rördrom, sävsångare, rörsångare, sävsparv, trastsångare och skäggmes.

Brun kärrhök häckar i vassarna. I lövdungarna häckar bland annat grönfink, gulsparv och vissa år rosenfink och i busk- och gräsmarkerna ängspiplärka, gulärla, buskskvätta, gräshoppssångare, hämpling och fasan. Under vår och höst rastar många vadararter till exempel grönbena. Då ser man även gäss, tranor och svanar flyga över området. Vintertid ses varfågel.

Under årens lopp har 205 fågelarter observerats i området. Däribland rariteter såsom blåvingad årta, skärfläcka, brednäbbad simsnäppa, aftonfalk, svarthakad och vitgumpad buskskvätta och vassångare.

Däggdjur

Här kan du ofta se rådjur och fälthare. Har du tur kan du även träffa på bäver, räv, grävling, mink, hermelin och vessla. Inom området finns också olika arter av möss, näbbmöss och sorkar.

Fiskar

Den enda fisken i diken, lertaget och dammarna är småspiggen.

Groddjur

Det finns flera sorts groddjur i området. Här kan du se större och mindre vattensalamander, padda, åkergroda och vanlig groda. 2018 anlades tre dammar för större vattensalamander i sydvästra hörnet. På våren i samband med åkergrodans lek fylls luften av ett kväkande från tusentals blåa grodor. Åkergrodan är blåfärgad under leken på våren - ett fantastiskt skådespel.

Kräldjur

Skogsödla finns i reservatet. Det finns inga ormar noterade.

Insekter

Insektslivet här är rikt. Trettiotre arter av trollsländor har hittats. Här förekommer bland annat Närkes landskapsinsekt vassmosaiksländan.

Bland växterna finns bland annat svalting, svärdslilja, bred och smalkaveldun, gäddnate och vattenbläddra. Exempel på ängsväxter är prästkrage, rölleka, kråkvicker och gulvial. Dessutom finns ett antal invandrade växter exempelvis vit sötväppling och blomsterlupin. I området förekommer också den starkt hotade knippnejlikan.

Det finns också en del buskar och mindre träd, bland annat ett askbestånd, druvfläder, jolster och vildäppleträd.

  • Vi inte beträder de delar av området som särskilt markerats med skyltar i terrängen under tiden 1 april - 30 september.
  • Vi endast kör fram och ställer upp motordrivet fordon och cykel på de särskilt anvisade vägarna och parkeringsplatserna.
  • Vi håller våra hundar kopplade.
  • Vi inte rider, campar eller ställer upp husvagn.
  • Vi inte gör upp eld.
  • Vi inte skräpar ner, utan vi tar med oss skräpet hem.

Naturreservatet ligger söder om Kumla, bakom Kumlafängelset. Från väg 52 svänger du in på väg 640 mot Kumla, där du möts av en skylt mot Björka lertag.

  • Det kan vara svårframkomligt för dig som är rullstolsburen.

KONTAKT

Kumla kommun (förvaltare av reservatet)
Telefon: 019-58 80 00
E-post: servicecenter@kumla.se
Besöksadress reservatet: Lertagsvägen, Kumla

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 september 2023
Sidan publicerad av:
Piia Edh