Gå till innehåll

Serpentindammarna

Nedanför Kvarntorpshögen ligger ett komplex med reningsdammar och är några av de äldsta reningsdammarna i landet.

Området kring dammarna har ett rikt djurliv som kan studeras från de många stigarna i området och delar av MTB-lederna och vandringslederna i Kvarntorp passerar dammarna. Det finns också en observationsplats vid parkeringen till Kvarntorpstrappan där man kan spana efter fåglar. Här har nästan 100 fågelarter setts genom åren och här häckar bland annat grågås, brun kärrhök, sothöna, tofsvipa, skäggmes och sävsparv.

I lövskogen öster om dammarna hörs mindre hackspett ofta ropa på våren. Ett trettiotal arter av trollsländor har också setts vid dammarna, bland annat vinterflickslända, mindre sjötrollslända och citronfläckad kärrtrollslända.

Vill du veta mer om historien bakom reningsdammarna och hur och varför de kom till - då kan du läsa mer om det här nedan.

Vattenreningssystemet här i Kvarntorp är idag en del av den industriella
kulturmiljö av de lämningar som finns kvar från skifferoljeepoken under
1940-1960-talet. I samband med restaureringen 2003-2005 rustades även
delar av den gamla anläggningen och blev då tillgänglig för allmänheten.
På så vis bidrar den till ökad kunskap om den här unika delen av svensk
industrihistoria.

I Kvarntorpsområdet har industriell verksamhet pågått sedan 1940-talet.
Bland annat bedrev det statsägda Svenska Skifferoljeaktiebolaget (SSAB) brytning av alunskiffer för utvinning av skifferolja och företaget Supra AB framställde ammoniak. Verksamheterna efterlämnade bland annat vattenfyllda dagbrott och den väldiga Kvarntorpshögen. För att rena delar av det kraftigt förorenade process-, spill- och dagvattnet från industrierna inom Kvarntorpsområdet anlade SSAB i slutet av 1940-talet ett vattenreningssystem strax norr om Kvarntorpshögen.

Sedan SSAB:s verksamhet upphörde i mitten av 1960-talet och fram till
2003 hade inga restaureringsåtgärder vidtagits i området. Detta innebar
bland annat att det läckte vatten genom dammvallarna runt Serpentinsjön
och att Serpentindammarna hade vuxit igen.

Det nu 70 år gamla vattenreningssystemet med serpentindammar fungerade som reningsbassänger för metaller och oljor. Systemet var dock i stort behov av omgående restaurering om det skulle kunna fortsätta fungera. Rötter från den vegetation som växte på dammvallarna fick vallarna att börja läcka och avlagringar av förorenat sediment försvårade kontrollerad vattenavledning.

Under 2003-2005 lät Kumla kommun restaurera vattenreningssystemet för att förstärka dammvallarna runt Serpentinsjön samt för att rena det vatten som idag rinner in i systemet. Svåra föroreningar av främst metaller och olja har schaktats ur och tagits om hand vid Fortum, tidigare Sakab. Åtgärderna omfattade bland annat anläggande av en kalkdoseringsstation, spontning av dammvallarna runt Serpentinsjön, uppgrävning och omhändertagande av cirka 4000 ton förorenade sediment i Serpentindammarna samt anläggande av ett torvfilter.

Systemet passeras av dagvatten från det 450 hektar stora industriområdet här i Kvarntorp, som fram till 1968 producerade olja, svavel och ammoniak. Återfyllda dagbrott och den stora askhögen (Kvarntorpshögen) lakas ur av regn och snö, allt det passerar också vattenreningssystemet och går sedan vidare genom Kvismare kanal till Hjälmaren. Vattnet som rinner genom systemet renas idag genom sedimentation av tungmetaller i Sedimenteringsdammen och Serpentinsjön. Olja och liknande som kan förekomma i det inkommande vattnet tas upp och bryts ned av växter i Serpentindammarna. Sist i systemet finns torvfiltret där eventuell uran som finns i vattnet kan fastna. De positiva miljöeffekterna är påtagliga, genom upprustningen förstärktes vattenreningen och påverkan längre ut i vattendragen avtog.

Dammvallarna förstärktes med stålspont, 8 meter långa balkar som pressades ner i en sammanlagt 600 meter lång damvall. Bassängbottnarna betäcktes med makadam, stenmjöl och fiberduk som tätning. Bottnarna muddras när behov uppstår.

Projektet beräknades till 30 miljoner kronor och finansierades av staten, Kumla kommun bidrog med projektledning.

De nyare dammarna, tillsammans 1500 meter långa, har i stort sett samma utformning och placering som de ursprungliga. Konstruktionen är givetvis av bättre kvalitet, till exempel förhindrar stålsponten att rötter från kommande vegetation tar sig genom vallarna med läckage som följd.

Dammarna innehåller ca 100 000 m3 vatten som strömmar genom anläggningen under 1-2 månader innan det rinner ut i Frommestabäcken och vidare mot Hjälmaren.

Sista steget i reningsprocessen är ett torvfilter. Här samlas de minsta partiklarna upp, de som inte hunnit avskiljas tidigare. I torvfiltret stannar även den uran som eventuellt funnits i vattnet. Ett omfattande mätsystem har anlagts för kontinuerlig kontroll av dammarnas innehåll. Fjärravläsning och okulärbesiktning sker ständigt för att förhindra bland annat för höga vattennivåer och läckage.

  • Vi håller våra hundar kopplade.
  • Vi slänger vårt skräp i soptunnorna.

Från riksväg 51/52, följ skyltning mot Kvarntorp och sedan mot Konst på Hög. Dammarna syns på höger sida vid den första parkeringen.

  • Det är inte några större nivåskillnader.
  • Det kan vara svårframkomligt för dig som är rullstolsburen.

KONTAKT

Kumla kommun
Telefon: 019-58 80 00
E-post: servicecenter@kumla.se
Besöksadress: Torget 1, Kumla
Mer att göra i Kvarntorps friluftsområde: www.visitkumla.se/kvarntorpsfriluftsområde Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 oktober 2023
Sidan publicerad av:
Piia Edh