Gå till innehåll

Öjamossen och Älgasjön

En härlig dagsutflykt väntar dig ute vid Öjamossen och Kumlas enda naturliga sjö Älgasjön.

Öjamossen är en ungefär 5 km² stor del av den tidigare grunda slättsjön Skarbysjön, som torrlades under 1800-talet.

Öjamossen är en stor högmosse. Det betyder att den är välvd och platåformad och är högst på mitten. Ett område är kalt och där växer det inte några träd. Den enda näringstillförsel mossar får är det lilla som kommer med regnvatten. Floran på en mosse består därför av växter som har ett lågt krav på näring. Mossen är en myr som består av kärr och mossar.

Ett kärr brukar ha ganska frodig och artrik växtlighet tack vare en näringsrik vattentillförsel, men Öjamossens kärr är däremot näringsfattiga och har lägre pH än det normala.

Ett annat kärrområde som ligger nordöst om Älgasjön kallas för Andrakasanket. Sanket har en heltäckande matta av vitmossa och över mattan av mossa slingrar sig tranbär i långa revor. Mitt på Andrakasanket ligger en stor gråsten. Stenen är ett flyttblock som kommit med inlandsisen för 10 000 år sedan. Förr sprängdes bitar av stenblocket bort för att användas till bland annat husgrunder, gatstenar och gravstenar.

Här växer bland annat hjortron, odon, tranbär, bunkestarr, dystarr, vattenklöver, kråkklöver, gul näckros, skvattram, rosling, vitmossa, tuvull, kärrsilja och missne. Här finns också storsileshår som är en köttätande växt.

Bland simfåglarna finns gräsand och kricka. Av vadare finns grönbena, enkelbeckasin, skogssnäppa, storspov och tofsvipa. Ljungpipare har också iakttagits och någon enstaka gång har sydlig gulärla häckat här.

Här kan man se räv, skogshare, fälthare, grävling, älg och rådjur. Bland fåglarna kan man se trana, orre och ängspiplärka.

Mitt ute på mossen ligger Älgasjön. Den är Kumlas enda kvarvarande naturliga sjö och är en resterande del av Öjaviken i Skarbysjön. Älgasjön har fått sitt namn efter en älg som, enligt sägnen drunknade i Åmossekällan på gränsen mellan Viby och Snavlunda och sedan flöt upp i Älgasjön.

Älgasjön är en bra plats för trollsländor. Nitton arter är sedda och detta är den enda platsen i kommunen där myrflickslända och gungflymosaikslända förekommer. Älgasjön kantas till en del av gungfly och kärrväxter. Här växer bunkestarr, dystarr, kärrdunört, kärrsilja, topplösa, brunven, vattenklöver och storsileshår. Ute i vattnet finns gul näckros.

Hullingsåsen är en ca 1 500 m lång drumlin. En drumlin är en hög landform som skapades under istiden när isen gled över den hårt packade markytan och skulpterade jordmaterialet till långdragna strömlinjeformade ryggar. Den ligger i nord-sydlig riktning, vilket är vanligast bland drumliner eftersom de följer inlandsisens rörelseriktning. Området är ett av Sveriges finaste drumlinområden. Exempel på drumliner är Lekbacken, Vallerstahammaren, Nälbergshammar, Älbergshammar, Äspsättershöjden, Stenåsen, Bergaåsen och Götabrohammar.

Vegetationen på Hullingsåsen är varierad med skog och betesmark. Skogen är relativt ung och har bildats genom att tidigare öppen hagmark växt igen. Den vegetationsmässigt sätt värdefullaste delen av Hullingsåsen är en cirka 300 m lång betesäng, som tidigare under skilda perioder använts som åker och slåttermark. Vegetationen utgörs här av typiska ängsväxter som rödklöver, skogsklöver, prästkrage, johannesört, kråkvicker, teveronika och stor blåklocka. Bland gräsen märks främst rödven, vårbrodd och fårsvingel.

Tidigare gjorde man utdikningar i Öjamossen för att utvinna torv. Torven bröts främst till hushållsbehov. När man bröt torven fylldes groparna med vatten. De vattenfyllda hålen kallar man för torvgravar. När du går på spången passerar du några sådana torvgravar.

I området finns Karl XII:s väg. Här ska Karl XII:s likfärd från Fredrikstens fästning i Norge till Stockholm ha korsat socknen. Vägen ligger på mossen söder om bilvägen, du hittar den lättast om du går in i skogen bredvid drumlinen Öjaön.

 • Det råder totalt eldningsförbud på Öjamossen på grund av
  dess lättantändlighet och höga energiinnehåll.
 • Visa stor försiktighet runt sjökanten då den kan bestå av
  gungfly, en flytande matta av växtdelar som inte alltid bär
  att gå på.
 • Allemansrätten råder, det vill säga rätten att färdas på privat mark,
  också innebär skyldighet att inte störa, förstöra eller skräpa ner.
  Ta med dig ditt skräp hem.

Mossen finns i Hardemo, cirka 1 km väster om Hardemo kyrka.

 • Det är svårframkomligt för dig som är rullstolsburen.

KONTAKT

Kumla kommun (kommunen sköter om spängerna och rastbordet, i övrigt är hela området privatägt)
Telefon: 019-58 80 00
E-post: servicecenter@kumla.se
Besöksadress: Torget 1, Kumla

Sidinformation

Senast uppdaterad:
14 september 2023
Sidan publicerad av:
Piia Edh