Gå till innehåll

Viaskogens naturreservat

Här finns ett 2,5 km långt elljusspår för promenader och löpning och en fin samlingspunkt med vindskydd, utegym och en grillplats som är handikappanpassad.

Naturreservatet bildades år 2005 och är ca 70 hektar. Viaskogen är i vissa avseenden unik, då det finns få skogar i Örebro län med liknande ekosystem. Viaskogen är belägen på en nivå 46-48 meter över havet.

Det grundläggande syftet med naturreservatet är att bevara ett grönområde i direkt anslutning till tätorten. Naturreservatet utgör en viktig tillgång för folkhälsan genom möjlighet till en ökad livskvalitet och motion samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas. All information om hur skogen sköts finns dokumenterat i en skötselplan.

Skogen är en blandskog som innehåller träd i olika åldrar. Här finns många sorters blommor, både vanliga och ovanliga. I skogen finns också ett stort antal mossor, lavar och svampar. Trots att skogen är liten bor det olika sorters fåglar, däggdjur och groddjur här. De äldsta träden i Viaskogen är mellan 150-200 år gamla och här finns över 50 olika svampsorter, av dessa räknas få som matsvampar.

De olika träden som finns i skogen är i huvudsak gran, tall, björk och asp. Markvegetationen består av låga örter, gräs och blåbärsris. Det finns fyra orkidéarter i Viaskogen: Jungfru Marie nycklar, skogsnycklar, grönvit nattviol och knärot. I övrigt finns många olika sorters blommor, bl.a. tre arter pyrola: björk- ögon- och klockpyrola. De flesta mossor och lavar som finns här är vanliga men det finns ett par mycket sällsynta, däribland grön sköldmossa. Viaskogen är en bra svampskog, här är det tillåtet att plocka matsvampar.

I skogen bor grävlingar, ekorrar och harar, det förekommer även älgar, rådjur och rävar periodvis. Skogen har ett rikt fågelliv. En fågelart som regelbundet häckar i Viaskogen är sällsynta spillkråkan. De senaste åren har både tretåig hackspett och brandkronad kungsfågel setts i området. Många av våra vanligaste fågelarter som bofink och lövsångare förekommer talrikt i skogen. Viaskogens karaktärsfågel är morkulla som ofta kan ses spelflyga under vår- och sommarkvällar. Det finns även grodor här som går att hitta i hela skogen, under våren är grodleken intensiv. Kräldjur förekommer sparsamt, den enda säkra representanten är skogsödlan.

  • Vi håller våra hundar kopplade.
  • Vi går eller springer, inte cyklar.
  • Vi endast gör upp eld på anvisad plats. Ta med egen ved, då vedförrådet på plats fylls på sporadiskt.
  • Vi slänger vi vårt skärp i soptunnorna.

Viaskogens naturreservat ligger på Vilundavägen, i södra delen av Kumla tätort i direkt anslutning till Köpmangatans södra del. Vid reservatsgränsen finns parkeringsplatser och informationstavlor.

  • Underlaget av stenmjöl runt hela motionsslingan gör att du som är rullstolsburen, använder rullator eller har med barnvagn kan ta dig fram i spåret.
  • Underlaget av stenmjöl gör det även lättare för dig med nedsatt balanssinne att ta dig fram.
  • Det förekommer vissa nivåskillnader på spåret.
  • Grillplatsen vid starten av spåret är handikappanpassad.

KONTAKT

Kumla kommun (markägare och förvaltare av reservatet)
Telefon: 019-58 80 00
E-post: servicecenter@kumla.se
Besöksadress reservatet: Vilundavägen, Kumla

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 mars 2024
Sidan publicerad av:
Piia Edh